دری

سلام از

دارالترجمه شان!

شان خدمات ترجمه، نوشتن مطلب، رونویسی و خدمات زیرنویس را برایتان از کلاس جهانی با قیمت های ناچیز ارایه میکند.

در جهان بخاطر نکات ذیل بهترین هستیم-

داشتن همکاران در بیش از 35 کشور

پایین ترین قیمت و تضمین کیفیت

اگر ما قادر به رساندن واگذاری نشدیم، برایتان جریمه پرداخت می نماییم

خدمات ترجمه در بالاتر از 2500 جفت زبان ها ارائه میشود

برای نوشتن مطالب و محتوا بیش از 300 زبان ارائه میشود

اعتماد بیش از 800 مشتریان در سراسر جهان به دست آورده ایم

تنها 'تیم بین المللی زنان' خدمات 24X6 را برایتان ارایه میکند

قیمت تخمینی را بررسی نمایید یا میتواند همرای ما آنلاین چت کنید.

سپاس!